BeroepsEer

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search
url = BeroepsEer, http://www.beroepseer.nl/

This grassroots organisation wants to restore the professional pride which has been undermined by increased rationalisation and quantification in the worksphere.

Over Ons

Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting BeroepsEer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen.

Het initiatief is geïnspireerd door het boek BeroepsZeer, waarom Nederland niet goed werkt (juni 2005, uitgeverij Boom), waarvan inmiddels de vierde druk is verschenen. Vooraanstaande auteurs als Geert Mak, Dorien Pessers en Ad Verbrugge beschrijven daarin een open wond in werkend Nederland. Professionals vinden dat zij te weinig waardering krijgen en lopen vast in logge regels en structuren. Wie stelt nog eer in zijn of haar vakmanschap? Waarom slagen bestuurders en managers er zo moeizaam in om de mensen van hun werkvloer te motiveren voor vernieuwing?

Uit het succes van het boek blijkt dat dit thema velen bezighoudt. Het is tijd voor een beweging van woorden naar daden. Het startschot van deze beweging is gegeven op de conferentie "Van BeroepsZeer naar BeroepsEer" van 7 april 2006 in Den Haag. Meer dan driehonderd mensen met alle mogelijke beroepen kwamen op de conferentie af: leraren, rechters, artsen, overheidsambtenaren, politie-agenten, een bibliothecaris, verpleegkundigen, een inspecteur van de volksgezondheid, zelfstandigen die net een eigen bedrijf waren begonnen, hoogleraren, psychologen en psychiaters.

Op de conferentie zei oud-minister van Landbouw, C. Veerman: "Een verantwoordelijk mens is zijn vrijheid waard". Hij kreeg veel bijval. "We zitten steeds maar elkaar de maat te meten", vervolgde hij, "en te kijken of we elkaar wel aan de regeltjes houden. Een algemene verkramping is daarvan het gevolg". Verkramping wordt gevoeld in alle geledingen van de maatschappij, in alle beroepen. Het niet naar behoren je vak kunnen uitoefenen, is een van de ergste frustraties die er bestaan. Willen we al die onnodige belemmeringen wegwerken, dan zullen we dat zelf moeten doen. De eerste stap is je mond opendoen en de kwestie in je eigen omgeving in de openbaarheid brengen. Spreek hardop wat er niet klopt en ga een gesprek aan. Zeg wat noodzakelijk is om je werk naar eer en geweten te kunnen doen.

De Stichting Beroepseer wordt sinds de conferentie uitgenodigd deel te nemen aan conferenties, symposia, debatten en bijeenkomsten en zet het thema van beroepseer op de agenda. De Stichting denkt mee en organiseert workshops en gespreksronden waar beroepsgroepen met vertegenwoordigers van de Overheid en andere instellingen samen aan de slag gaan om de problemen te analyseren en naar oplossingen te zoeken. Voorbeelden zijn het debat "Genoeg is genoeg, tegen controlezucht in de zorg" te Rosmalen in november 2006, het symposium "Gekooide professie, samenwerken aan beroepseer" in mei 2007 in Zwolle en de internet-actie "Adviseer het Kabinet over beroepseer" waarin ministers en staatssecretarissen van de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs op een videofilm mensen uitnodigden adviezen te geven over hun werk en beroep.

In juni 2009 verscheen het boek Beroepstrots, een ongekende kracht onder redactie van Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en Jos Kole bij uitgeverij Boom, Amsterdam, met bijdragen van o.a. Robert Anker, Gabriël Anthonio, Alex Brenninkmeijer, Geert Blijham, Mihaly Csikszentmihalyi, Howard Gardner, Jaco van Hoorn, Jos Lamé, Mirko Noordegraaf, Dick Pels, Johan Schaberg, Wim van de Merwe, Richard Sennett, Ada van Apeldoorn.

Het boek werd gelanceerd op 4 juni 2009 in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag in aanwezigheid van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld tijdens het evenement "Denken, durven doen". Het laatste hoofdstuk van het boek, "Beroepstrots als programma. Naar een andere bestuursfilosofie", biedt handvaten voor de toekomst: over hoe professionals en andere partijen moeten handelen en organiseren om de kwaliteit van publieke dienstverlening te optimaliseren, en over hoe die 'ongekende kracht' van beroepstrots in goede banen wordt geleid zodat het vakmanschap van professionals in ere wordt hersteld en de publieke zaak het beste wordt gediend.

Er ligt een prachtige uitdaging voor de toekomst: hoe herstellen we beroepseer? Hoe overbruggen we de kloof tussen koopmansgeest (sturen op maximaal rendement) en meesterschap (vakmanschap en bezieling op de werkvloer)? Hoe wordt je weer echt trots op je werk? Het is de hoogste tijd voor een renaissance van beroepseer en beroepstrots. Wanneer professionals de kans krijgen hun persoon te verbinden met hun vak, kunnen ze ‘naar eer en geweten’ werken. Wanneer zij zelf de moed hebben die kans te grijpen, zelfs op te eisen, én daarvoor ruimte en erkenning krijgen, dan wordt een organisatie in alle opzichten succesvoller. Daar vaart Nederland wel bij.

De stichting Beroepseer wil hier concreet aan bijdragen door zich te profileren als een onafhankelijke, ongebonden netwerkbeweging, die bestaat uit Denkers, Bedenkers en Bemiddelaars.

Onze activiteiten bestaan uit:

- begeleiding en coaching - bemiddeling - communicatie - empowerment - informatie en kennis - netwerken - organiseren van kleine en grote bijeenkomsten met een interactief karakter - organisatie-advies; - publiceren en wetenschappelijke journalistiek; - wetenschappelijk advies

About

How can we proudly and thus the quality of our work back? That is the question that the Foundation professional pride on the social and political agenda will get.

The initiative was inspired by the book appeal was why the Netherlands is not working properly (in June 2005, publishing tree), which is now the fourth edition appeared. Leading authors like Geert Mak, Dorien Pessers Ad Verbrugge and describe it in an open wound in operating the Netherlands. Professionals find that they too seriously and get stuck in heavy lines and structures. Who shall not honor his or her skills? Why successful directors and managers so difficult for people in their workplace to motivate innovation?

The success of the book shows that many issues involved. It's time for a move from words to deeds. The launch of this movement is given at the conference "From Occupation to Very professional pride" of April 7, 2006 in The Hague. Over three hundred people in all professions were at the conference, teachers, judges, doctors, government officials, police officers, a librarian, nurse, an inspector of health, self-employed as a business began, professors, psychologists and psychiatrists.

At the conference, said former Minister of Agriculture, C. Ferryman: "A responsible person is worthy of his freedom." He received much acclaim. "We are always passing the measure to measure," he continued, "and to see if we each do to keep the rules and regulations. A general contraction is the consequence." Cramping is felt in all sectors of society, in all professions. Failure to properly exercise your profession, is one of the worst frustrations that exist. We want all these unnecessary obstacles overcome, then we will have to do. The first step is to open your mouth and the question in your own environment in the open market. Say aloud what is wrong and go to an interview. Say what you need to work in good faith to do.

The Foundation's professional honor since the conference is invited to participate in conferences, symposia, debates and meetings and set the theme of professional pride on the agenda. The Foundation will consider and organizes workshops and committee meetings where representatives of professional groups with the Government and other institutions to work together to analyze the problems and seek solutions. Examples include the debate "Enough is enough, by checking sigh of care" at Rosmalen in November 2006, the symposium "Caged profession, together with professional respect" in May 2007 in Zwolle and the Internet action "Advise the Cabinet on professional pride" in which ministers and state secretaries of the Ministries of Health and Education at a video of people invited to give opinions about their work and profession.

In June 2009 the book Professional Pride, an unprecedented power edited by Thijs Jansen, Gabriel van den Brink and Jos Kole at publisher Boom, Amsterdam, with contributions by Robert Anker, Gabriel Anthonio, Alex Brenninkmeijer, Geert Blijham, Mihaly Csikszentmihalyi, Howard Gardner, Jaco van Hoorn, Jos Lame, Mirko Noordegraaf, Dick Pels, Johan Schaberg, Wim van de Merwe, Richard Sennett, Ada van Apeldoorn.

The book was launched on June 4, 2009 at the Royal Theatre in The Hague in the presence of Secretary of Interior Ank Bijleveld of the event "Thinking, dare to do." The final chapter of the book, "Professional Pride as a program. To a different management philosophy," provides guidelines for its future, about how professionals and other parties to act and organize to improve the quality of public services to optimize and how that "unprecedented power 'professional pride in good guiding skills of professionals in order to be re-instated and the public good best served.

There is a great challenge for the future: how we restore professional pride? How do we bridge the gap between business sense (to send up to return) and mastery (skill and enthusiasm at work)? How is your back real pride in your work? It is high time for a renaissance of professional respect and professional pride. When professionals have the opportunity to connect with their person their job, can they 'conscience' work. If they have the courage to seize that chance, even to demand, and for that space and recognition, then an organization in every respect successful. Either speed or by Netherlands.

The foundation professional pride would like to contribute concretely by promoting itself as an independent, non-aligned movement network, which consists of thinkers, planners and brokers.

Our activities include:

- Coaching - Mediation - Communications - empowerment - Information and knowledge - Networks - Organizing small and large meetings with an interactive character - Organizational advice; - Scientific journalism and publishing; - Scientific advice